Dodatno delo po predmetih

Nadarjenim dijakom in tistim, ki želijo več omogočamo, da razvijajo svoje sposobnosti in talente že v okviru pouka.

Spodaj predstavljamo možne načine udejstvovanja dijakov v okviru posameznih predmetov.

STROKOVNI PREDMETI NA EKONOMSKI ŠOLI

 • Udeležba na tekmovanju iz znanja računovodstva, učnih podjetij, s področja turizma (Mladi turistični vodni in Več znanja za več turizma) in s področja financ (Mladi in denar),
 • strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini: ogled podjetja Roto in Radenske, Luke Koper, tovarne Volkswagen v Bratislavi, Banke Slovenije, Ljubljanske borze, Center inovativnega podjetništva NLB,
 • obisk Turističnega sejma Alpe-Adria,
 • snovanje podjetniških idej na tridnevnem podjetniškem taboru v Prekmurju in na Start up vikendih na ŠC Postojna,
 • ogled kulturnih znamenitosti in kulturnih prireditev: glasbene prireditve v Cankarjevem domu v Ljubljani, obisk Šolskega muzeja, Narodne galerije, Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju, Mestnega muzeja v Ljubljani, Ljubljanskega gradu, Hiše iluzij in Notranjskega muzeja,
 • obisk turistične agencije Kompas Postojna, Okrajnega sodišča v Postojni in Hotela Jama,
 • projektne naloge v okviru 4. predmeta poklicne mature za vse dijake, za nadarjene zahtevnejše.

SLOVENŠČINA

 • Branje literarnih besedil, ki so v učnem načrtu navedena med prostoizbirnimi besedili, ter samostojna (pisna in/ali govorna) interpretacija teh besedil,
 • izdelava seminarske naloge (jezikovne in/ali literarne teme),
 • govorni nastop (recitacija, dramatizacija ipd.),
 • ustvarjalno pisanje (npr. izdaja avtorske pesniške zbirke, proznega dela, objava v šolskem glasilu …),
 • priprava na Cankarjevo tekmovanje in sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje,
 • sodelovanje na literarnih natečajih in v krožkih (npr. šolski pesniški natečaj, šolski natečaj Urna zgodba, haiku-natečaj, Župančičeva frulica, bralni klub, dramski krožek, gledališki abonma …),
 • drugi načini in oblike dela po željah dijakov.

PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA

 • Referati, seminarske, raziskovalne naloge in videi,
 • udeležba na državnih tekmovanjih,
 • sodelovanje na Srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine – natečaj Eustory, na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije,
 • ponudba v spletni učilnici psihologije oz. na šolski spletni strani (www.ilb.scpo.si “zgornji meni / Dijaki / Predmeti / Sociologija/Filozofija”): zanimive povezave na splet,
 • izdelava različnih avtentičnih nalog, zloženke o čustvih, učenju, oglaševanju, duševnih motnjah …
 • psihološka/sociološka analiza leposlovnih knjig, filmov,
 • izdelava filma na psihološko/sociološko temo,
 • priprava prispevka za dan odprtih vrat ali informativni dan,
 • sodelovanje na esejističnih natečajih, na natečaju, ki ga razpiše društvo Sinapsa,
 • sodelovanje pri obeležitvi dneva duševnega zdravja, dneva filozofije,
 • udeležba na strokovnih webinarjih.

LIKOVNA UMETNOST

 • likovni krožek,
 • prirejanje različnih likovnih razstav,
 • dobrodelna dražba likovnih del,
 • raziskovalne naloge iz področja umetnostne zgodovine,
 • sodelovanje na različnih likovnih natečajih in razpisih,
 • aktivna udeležba na različnih ekstemporih.

GLASBA

 • Dodaten nabor skladb za domače poslušanje,
 • obveščanje o koncertih v domačem kraju in okolici,
 • predstavitev pouka petja v sodelovanju z glasbeno šolo ali zunanjim izvajalcem,
 • poslušanje tretjega programa Radia Ljubljana, ARS,
 • poslušanje videoprenosov v oddaji Radiatelevizije Slovenija Prvi-Prva vrsta na Facebook kanalu  ali na https://radioprvi.rtvslo.si/,
 • seminarske naloge (sodobni skladatelji, o delovanju kulturnih ustanov, društev pri nas, glasba v očeh mladih, kritike / zapisi o obisku koncerta – glasbeno-umetniške prireditve …).

DRUGI TUJI JEZIKI (NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA)

 • branje člankov v revijah za mlade,
 • branje literature za mladostnike, bralna značka,
 • udeležba na bralnih tekmovanjih,
 • sodelovanje na različnih razpisih,
 • vključevanje v mobilnost dijakov in projekte Erasmus +,
 • govorni nastopi in kratki referati o aktualnih dogodkih ali na poljubno temo,
 • sodelovanje dijakov ob raznih dogodkih in prireditvah na šoli (Evropski dan jezikov, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.),
 • enodnevna ekskurzija v bližnje avstrijsko ali italijansko mesto,
 • ekskurzija v tujino,
 • ogled tujejezičnega filma v kinu,
 • ogled gledališke predstave v tujem jeziku,
 • ogled koncerta, plesne predstave ipd.,
 • pisanje in objava člankov v tujem jeziku o različnih dogodkih, ki so se zgodili na šoli in objava le-teh na šolski spletni strani,
 • priprave na delovno prakso v tujini (učenje tujega jezika in spoznavanje kulture).

Dejavnosti so lahko odvisne od aktualne ponudbe in števila zainteresiranih dijakov.

ANGLEŠČINA  

 • Angleška bralna značka in bralno tekmovanje ‘Bookworms’ / Knjižni molj,
 • projektni dan na izbrano temo – sodelovanje v skupini za angleščino,
 • tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika srednjih strokovnih šol,
 • priprave na maturo za dijake 4. letnika srednjih strokovnih šol,
 • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov v angleščini – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
 • ustvarjalno pisanje in literarno ustvarjanje v angleščini – objava najboljših sestavkov, pesmi … v šolskem glasilu Špice, na spletnih straneh šole,
 • branje leposlovja v izvirniku (letno 3 knjige, dodatne naloge – iz besedišča ali vsebine, po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
 • branje ter povzemanje vsebine spletnih člankov in člankov iz angleških revij (šolska čitalnica), sledi kratka 5-10-minutna predstavitev v razredu (po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
 • vodenje skupinskega dela / dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov, nastop ob dnevu odprtih vrat, predstavitev pouka angleščine / dela z i-tablo ob informativnem dnevu,
 •  sodelovanje na literarnem natečaju “Bodi pisatelj/ica”.

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

 • Sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju iz geografije in zgodovine,
 • mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog v okviru natečaja Eustory,
 • dodatne zadolžitve v okviru projektnega dela in na ekskurzijah,
 • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
 • dejavnosti ob dnevu Evrope,
 • nastop ob dnevu odprtih vrat, delo z i-tablo ob informativnem dnevu,
 • sodelovanje v projektu EPAS.

   

ŠPORTNA VZGOJA

 • Vključevanje v krožke,
 • priprave na šolska športna tekmovanja, državna prvenstva in druge množične prireditve, ki so v skladu s šolskimi športnimi tekmovanji (košarka, nogomet, rokomet, lokostrelstvo, gimnastika, smučanje, športno plezanje, Mladina in gore, judo, akrobatika, streljanje z zračno puško, plavanje, badminton, namizni tenis, akvatlon, odbojka, šah, orientacijski tek),
 • sodelovanje na šolskih prireditvah,
 • izdelava seminarske naloge, raziskovalne naloge iz področja športa (3. letniki),
 • ogled športnih prireditev,
 • obisk predavanj na temo športa,
 • obisk in razgovori z vrhunskimi športniki.

MATEMATIKA

 • reševanje dodatnih nalog, izdelovanje seminarskih nalog, predstavljanje določenih tem v razredu,
 • priprave na tekmovanja na šoli in udeležba priprav, ki jih organizira fakulteta,
 • tekmovanja (LOGIKA, KENGURU, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, STATISTIČNE IGRE) na šolski in državni ravni,
 • udeležba na taborih, ki jih organizirajo Zveza za tehniško kulturo Slovenije in fakulteti v Ljubljani in Kopru,
 • predavanje na šoli, ki ga organizira Famnit Koper,
 • predavanja v Kopru, ki jih organizira Famnit Koper.


(Število obiskov: 174)
Dostopnost