Predmetnik

V šolskem letu 2008/09 je naša šola pričela izvajati prenovljeni program ekonomski tehnik.

Program je kompetenčno in modularno zasnovan, dijakom omogoča vsestransko usposobljenost za nadaljnje izobraževanje kot tudi za uspešen vstop na trg delovne sile.

Izhodišča in cilji programa so:

 • prilagodljivost potrebam trga,
 • odprtost in izbirnost dijaka,
 • primerljivost in prenosljivost znanja znotraj evropskega prostora,
 • priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja,
 • povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
 • avtonomnost in odgovornost šole,
 • soodgovornost šole in lokalnega gospodarstva za pripravo in izvajanje programov.

 

Program sestavljajo:

A – splošno izobraževalni predmeti,

B – strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni,

C – odprti kurikul,

D – interesne dejavnosti,

E – praktično izobraževanje z delom pri delodajalcih.

 

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta. Program je vrednoten z 240 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma. njemu enakovreden program.

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

 

Pogoji za dokončanje in poklicna matura

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse:

– splošno izobraževalne predmete,

– strokovne module ( obvezne in izbirne),

– odprti del kurikula.

Poleg tega morajo dijaki opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in delodajalcih ter poklicno maturo.

Izobraževalni program traja 4 leta in je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Po uspešno opravljenem četrtem letniku dijake čaka še zrelostni izpit, poklicna matura.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Posebnosti izvajanja programa

Pri izvajanju programa se lahko pohvalimo s kar nekaj posebnostmi. Tako dijakom ponujamo kot drugi tuj jezik možnost izbire med italijanščino in nemščino.

Posebnost je tudi odprti kurikul, to je tisti del predmetnika, ki ga šola oblikuje v sodelovanju z gospodarstvom naše regije. Delodajalci si želijo vestnega, natančnega, komunikativnega, delovnega človeka. Tako smo oblikovali predmetnik, ki dijakom omogoča razvijanje tako splošnih kot posebnih strokovnih kompetenc. V okviru odprtega kurikula izvajamo:

 

Poslovno komuniciranje

Pri poslovnem komuniciranju dijaki nadgradijo svoje znanje slepega desetprstnega tipkanja. Osvojijo temelje ustne in pisne komunikacije, naučijo se pravilnega komuniciranja po telefonu, elektronski pošti, pravilno oblikovati poslovne dopise (ponudba, povpraševanje, naročilo, reklamacija, račun…).

 

Poslovni bonton

Dijaki osvojijo osnove obnašanja v vsakdanjem življenju, kot je pozdravljanje, rokovanje, naslavljanje ter spoznajo osnovna pravila poslovnega bontona. Sem spada izbor primernih oblačil, kozmetike in pravila obnašanja ob različnih priložnostih (poslovni sestanek, razgovori, kosila in svečane prireditve).

 

Bančne storitve

Vzajemni skladi, investicije, nakup stanovanja, kreditna sposobnost, obrestna mera, EURIBOR, tečaj,….hmmmm…poznani pojmi? Seveda, kako pa naj ne bi bili v današnjem razvitem, a hkrati spremenljivem okolju. Naučimo se, kaj posamezni pojmi pomenijo, na kaj moramo biti pozorni, kaj pomeni droben tisk vezan na zgornje pojme, predvsem pa poudarimo funkcijo varčevanja in ekonomskega oziroma smotrnega obnašanja pri upravljanju z denarjem.

 

Turistične destinacije in animacija

Modul, ki smo ga pripravili na željo dijakov, zato je vsebinsko oblikovan po naši meri. Pri modulu se naučimo osnovnih zakonitosti, ki veljajo v turizmu, ta znanja pa podkrepijo še z ekonomskimi vidiki v turizmu. Pridobljeno znanje združimo v samostojni nalogi, ki je naš lasten turistični proizvod. Ta turistični proizvod je dvodnevna ekskurzija v tujino, ki jo dijaki sami pripravijo, finančno ovrednotijo in organizirajo.

 

Finančni trgi in institucije

Pri modulu Finančni trgi in institucije dijaki spoznajo funkcije finančnih trgov, delitev finančnih trgov, osnovne funkcije finančnih posrednikov ter kaj je njihova vloga. Spoznajo finančne institucije in njihove vloge. V okviru modula tudi obiščemo vsaj eno finančno institucijo: Ljubljansko borzo, Banko Slovenije ali KD Group.

 

Gospodarska matematika

Modul Gospodarska matematika se izvaja v 4. letniku ekonomske šole. V zadnjem letniku dijaki že dobro poznajo ekonomske predmete in vsebino teh predmetov lahko povežejo z vsebino splošne matematike.

Naloge pri gospodarski matematiki so strokovno obarvane, kajti glavna tema tega predmeta je povezava znanj pridobljenih pri matematiki, ekonomskih predmetih in splošnih znanj.

Delo pri tem predmetu poteka sproščeno saj dijaki naloge pogosto sestavljajo in rešujejo samostojno ali v skupinah. Pri delu uporabljamo računalnike.

Dijaki sestavljajo različne učne situacije, nato jih skupaj obdelamo in opremimo slikami in grafi. Najboljše izberem in jih vključim med izpitne listke za ustni del predmeta matematika na poklicni maturi. Tako dijaki sami vplivajo na teme ustnega izpita.

Tudi ocene pri predmetu Gospodarska matematika so za večino dijakov dobre, saj jih tak, način dela zelo motivira.

 

Poslovno sporazumevanje v drugem tujem jeziku

Poslovno sporazumevanje v drugem tujem jeziku poteka v italijanščini in nemščini. Modul se izvaja v četrtem letniku, kjer dijaki na praktičnih primerih učijo poslovnega sporazumevanja.

 

Aktualne gospodarske teme

Pri tem modulu se dijaki seznanijo z aktualnimi gospodarski temami našega čas. Delo temelji na analizi raznih aktualnih gospodarskih člankov, spletnih časopisov, analizi računovodskih poročil v povezavi s snovjo vseh štirih let izobraževanja. Dijaki analizirajo gospodarska dogajanja doma in po svetu ter iščejo ustrezne rešitve. Sestavljajo in analizirajo računovodska poročila (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida) ter ugotavljajo uspešnost poslovanja različnih gospodarskih družb. Pouk poteka kot samostojno delo dijakov, v obliki dela v parih, skupinskega in timskega dela.

Predmetnik sestavljajo tudi interesne dejavnosti, kjer dijaki spoznavajo in razvijajo svoje talente.

Interesne dejavnost naše šole zajemajo obiske kulturnih prireditev (ogled gledaliških, plesnih in filmskih predstav), muzejev in strokovnih sejmov. Delujemo preventivno, zato organiziramo delavnice s področja zdravstvene vzgoje, opozarjamo na pasti interneta in različne oblike zasvojenosti. Organiziramo projektne in športne dneve ter strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki so skozi te dejavnosti razbremenjeni  šolskega pouka, poleg tega pa je to eden od drugačnih načinov širjenja in poglabljanje splošnega in strokovnega znanja.

 

PREDMETNIK – v obliki .pdf 

 

 


(Število obiskov: 2.399)
Dostopnost