Predstavitev

V okviru Šolskega centra Postojna deluje že 45 let  tudi ekonomska šola. Z izobraževanjem na tej šoli smo začeli leta 1975, najprej kot dislocirani oddelek Srednje ekonomske šole Ljubljana.

Leta 1989 smo pridobili status matične šole v okviru usmerjenega izobraževanja. Število dijakov se je vsa ta leta spreminjalo, največ dijakov smo imeli vpisanih v šolskem letu 2002/2003. V zadnjih letih se število dijakov giblje okrog 100. V šolskem letu 2020/21 imamo vpisana 102 dijaka v štirih oddelkih.

Poklicno in strokovno izobraževanje so v zadnjih desetih letih, tako v Evropi kot v Sloveniji zaznamovale hitre gospodarske in tehnološke spremembe. Na vsa področja življenja in dela stopa informacijska tehnologija, nove oblike organizacije dela, ekonomska in kulturna globalizacija, multikulturnost, okoljevarstveni izzivi, vseživljenjsko učenje kot pogoj za zaposljivost. Vse te novosti so botrovale uvajanju sprememb na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V šolskem letu 2008/09 smo na šoli začeli z izvajanjem prenovljenega programa ekonomski tehnik. Program je kompetenčno zasnovan, sestavljajo ga splošni predmeti, strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni, odprti kurikul, ki ga šola določi v sodelovanju s poslovnimi partnerji, praktično izobraževanje na šoli in  v podjetjih ter interesne dejavnosti. Učni program se je spreminjal v prid pridobivanja praktičnega znanja dijakov, tako v šoli, kot tudi v podjetjih.

Naši dijaki sodelujejo tako na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, tako iz splošnih predmetov, kot iz strokovnih modulov. Dijaki so vsa leta na tekmovanjih zelo uspešni, saj smo bili kar nekajkrat državni prvaki na različnih strokovnih področjih.  Kar nekaj let  zapored smo bili državni prvaki iz znanja računovodstva, kar nekajkrat tudi državni prvaki iz ekonomije. Uspešni smo tudi na poklicni maturi, saj imamo vsako leto kar nekaj zlatih maturantov. Po uspešno opravljeni poklicni maturi, velika večina naših dijakov nadaljuje šolanja, tako na višjih kot visokih šolah, dijaki ki uspešno opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi na različnih univerzitetnih programih.

Naša šola vsa leta sledi dvema temeljnima načeloma: načelu odličnosti in načelu solidarnosti. Vsem našim dijakom omogočamo, da razvijajo svoja močna področja. Tistim najboljšim omogočamo, da dosegajo maksimalne dosežke, dajemo pa seveda možnosti za pridobitev strokovne izobrazbe tudi vsem tistim, ki se mogoče nekoliko razlikujejo od večinske populacije. Naše načelo je skrb za vse in za vsakega posameznika.

Zaposleni na naši šoli si bomo tudi v prihodnje prizadevali ohraniti visok nivo znanja, dobre odnose med zaposlenimi kot tudi med dijaki in učitelji ter ohraniti ugled, ki si ga je ta šola pridobila v vseh preteklih letih.


(Število obiskov: 1.135)
Dostopnost